การเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้ายาพิษและยารักษาโรค 1966 เมื่อต้นปีนี้ ได้นำไปสู่การจัดหมวดหมู่ใหม่สำหรับยาที่ใช้ในขบวนการเสริมสวย เช่นการฉีดสารต่อต้านรอยย่นและสาร เติมเต็มผิวหนัง

ปัจจุบันนี้ NSW Health กำลังพิจารณาเนื้อหาของกฎข้อบังคับที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งอาจนำมาใช้ในกรณีเกี่ยวกับยาในการจัดหมวดหมู่ใหม่นี้

กฎข้อบังคับเหล่านี้อาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้ครอบครอง การผลิต การจัดส่ง การใช้ ใบสั่งยา การบริหารจัดการ การเก็บรักษาและการกำจัดสารพิษโบตุลินัมและสารเติมเต็มผิวหนังกรดไฮยาลูโรนิก

การเชื้อเชิญให้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับว่าด้วยสินค้ายาพิษและยารักษาโรค 2008

สาธารณชนได้รับเชิญให้ออกความเห็นเกี่ยวกับ

:
  • ประเภทของกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการฉีดสารต่อต้านรอยย่นและสารเติมเต็มผิวหนังซึ่งอาจนำมาใช้ภายใต้การแก้ไข พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองผู้อุปโภคต่อการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย
  • ควรนำผลิตภัณฑ์เสริมสวยอื่นๆ (นอกเหนือไปจากการฉีดสารต่อต้านรอยย่นและสารเติมเต็มผิวหนัง) เข้ามาอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับเพิ่มเติมหรือไม่
  • ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนากฎข้อบังคับใหม่เหล่านี้

NSW Health ยกย่องผู้ให้บริการเสริมสวยส่วนใหญ่ที่ดำเนินกิจการอย่างปลอดภัยและเหมาะสม  กฎข้อบังคับเพิ่มเติมเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดการกับผู้ ให้บริการเสริมสวยส่วนน้อยที่ทำให้ลูกค้าตกอยู่ในความไม่ปลอดภัย และซึ่งอาจเป็นผลกระทบร้ายแรงต่อลูกค้า

หากท่านได้ยื่นข้อเสนอของท่านต่อรัฐมนตรีหรือต่อ NSW Health เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้ว  ข้อคิดเห็นของท่านจะได้รับการพิจารณาในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการข้อมูลป้อนกลับ และท่านไม่จำเป็นต้องยื่นข้อเสนออีกในขั้นนี้

อย่างไรก็ตาม เรายินดีได้รับข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของท่านหากท่านประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น

NSW Health จะจัดเตรียมร่างกฎข้อบังคับในกรณีเกี่ยวกับการฉีดสารต่อต้านรอยย่นและการเสริมเติมเต็มผิวหนังในทันทีที่ได้พิจารณาข้อคิดเห็นเหล่านี้แล้ว ทันทีที่ร่างเสร็จ กฎข้อบังคับเหล่านี้จะถูกนำมาเปิดเผยบนเว็บไซต์ของ NSW Health เพื่อให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งได้แสดงความคิดเห็นจะได้รับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเอกสารสิ่งพิมพ์เกี่ยว กับร่างกฎข้อบังคับเหล่านี้ทางอีเมล

โปรดส่งข้อคิดเห็นของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง NSW Health ที่MOH-cosmeticregulation@health.nsw.gov.au ภายในเวลา17.00 น. ของวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018​​​

Page Updated: Thursday 23 August 2018
Contact page owner: Legal and Regulatory Services