Các thay đổi đầu năm nay đối với Đạo luật về các Chất độc và Sản phẩm Trị liệu 1966 đã tạo ra việc phân loại mới đối với các thuốc men dùng trong các thủ thuật thẩm mỹ, chẳng hạn như thuốc tiêm chống nhăn da và các chất làm đầy.

Bộ Y tế NSW (NSW Health) hiện đang xét đến nội dung của các luật lệ phù hợp có thể được đưa ra đối với các thuốc men trong việc phân loại mới này.

Các luật lệ đó có thể đáp ứng các vấn đề liên quan đến việc sở hữu, chế tạo, cung cấp, sử dụng, cho toa, điều hành, cất chứa và thải bỏ botulinum toxin và chất làm đầy có chứa axit hyaluronic.

Mời nhận xét về các thay đổi được đề xuất đối với Luật lệ về các Chất độc và Sản phẩm Trị liệu 2008

Chúng tôi mời dân chúng phê bình góp ý về việc:

  1. các loại luật lệ liên quan đến các thuốc tiêm chống nhăn da và các chất làm đầy, mà có thể được đưa ra dưới các tu chính của Đạo luật nhằm để bảo vệ người tiêu dùng đối với các lề lối hành nghề không an toàn
  2. còn có các sản phẩm thẩm mỹ nào khác (ngoài các thuốc tiêm chống nhăn da, và các chất làm đầy) cũng cần được xét để có các luật lệ phụ trội
  3. bất cứ vấn đề nào khác liên quan đến việc triển khai các luật lệ mới này.

Bộ Y tế NSW công nhận rằng đa số các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ đều hoạt động một cách an toàn và thích đáng. Các luật lệ phụ trội là để nhắm tới một số ít các cơ sở có lề lối hành nghề không an toàn gây giảm sút sự an toàn của thân chủ và có thể gây ra các hệ lụy nghiêm trọng đối với thân chủ.

Nếu quý vị đã nộp đơn đệ trình đến Bộ trưởng hoặc Bộ Y tế NSW về các thay đổi này, các nhận xét (phê bình) của quý vị sẽ được xem xét trong tiến trình góp ý này và quý vị không cần phải nộp đệ trình nào khác nữa vào lúc này. Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể đưa ra các nhận xét thêm nữa nếu muốn.

Bộ Y tế NSW sẽ soạn thảo các dự luật liên quan đến các chất tiêm chống nhăn da và các chất làm đầy, sau khi đã xem xét các nhận xét này. Một khi đã soạn thảo, luật lệ sẽ được đưa ra để nhận góp ý trên trang mạng của Bộ Y tế NSW. Các bên hữu quan mà cung ứng nhận xét sẽ được chúng tôi thông báo qua email về việc phát hành các dự luật.

Vui lòng gửi nhận xét/phê bình bằng cách viết thư đến NSW Health ở địa chỉ MOH-cosmeticregulation@health.nsw.gov.au hạn chót là 5 giờ chiều thứ Hai, ngày 17 tháng Chín 2018.​​​

Page Updated: Monday 6 August 2018
Contact page owner: Legal and Regulatory Services