အခ်က္ အလက္ ေပး စာေစာင္။ PDF

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ဆိုတာဘာလဲ။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္သည္ မျမင္နိုင္ေသာ၊ အရသာ သို႔မဟုတ္၊ အနံ႔ မရွိ ေသာ အဆိပ္ ဓါတ္ေငြ႕ျဖစ္သည္။ မီးခိုးမထြက္ေသာ္လည္း၊ ထင္းနဲ႔ မီးေသြးလို ေလာင္စာဆီကေန ထုတ္လုပ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာ စက္ပစၥည္းေတြ ဟာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ကို ထုတ္လုပ္တဲ့ အတြက္ အိမ္္ျပင္မွာ အသံုး ခ် တဲ့ အသားကင္ BBQ ဖို ေတြ အေႏြး ဓါတ္ေပး ဖုိ ေတြ၊ ဓါတ္ဆီ အသံုးခ် တဲ့ စက္ပစၥည္းေတြ၊ကားစက္ အင္ဂ်င္ေတြ ကိုအိမ္ ထဲမွာ ဘယ္ ေတာ့မွ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္မွဳ ဟာဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ တာ လဲ။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္မွဳ ျဖစ္ ျခင္း ဟာ မ်ားေသာအား ျဖင့္၊ အိမ္ျပင္မွာ အသံုး ခ် တဲ့ ကရိယာေတြ ကို အိမ္တြင္း သို႔မဟုတ္၊ ေလဝင္ေလထြက္ မရွိတဲ့ ပိတ္ေလွာင္တဲ့ အခန္းေတြ မွာ ျဖစ္ ေပၚ တတ္ ပါ တယ္။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ဓါတ္ ေငြ႔ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနရာ အမ်ား ဆံုး က ဘာလဲ။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အမ်ား ဆံုး ထြက္ေပၚ လာ ႏိုင္ေစ တဲ့ ေန ရာေတြ က -- ေအာက္ေဖၚျပတဲ့ အတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 • အသားကင္ BBQ ဖို ေတြ၊ မီးေသြးတုံး ေတြ/မီးခဲေစ့ေတြ၊ နဲ႔ မီးကင္တဲ့ ဖိုေတြ၊
 • အိမ္္ျပင္မွာ အသံုး ခ် တဲ့ အေႏြး ဓါတ္ေပး ဖုိ ေတြ၊
 • ဓါတ္ေငြ႕မီးအိမ္ေတြ
 • ဓါတ္ဆီအင္ဂ်င္ပါရွိတဲ့ ကိရိယာမ်ား (ဥပမာ-ဖိအားေရေဆးစက္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လႊေတြ)
 • ကား သို႔မဟုတ္ သေဘၤာအင္ဂ်င္ အိတ္ေဇာေတြ
 • မီးအား ထုတ္လုပ္စက္။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္ျခင္းရဲ့ လကၡဏာေတြက ဘာေတြလဲ။

အျဖစ္မ်ားတဲ့ လကၡဏာေတြ က ေအာက္ ပါ အတိုင္း ျဖစ္ ပါတယ္။

 • ေခါင္းကိုက္ျခင္း။
 • ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း နဲ႔ ဗိုက္နာျခင္း။
 • ေအာ့အန္ျခင္း။
 • ေခါင္းမူးျခင္း။
 • အားနည္းျခင္း။
 • မူးေမ့လဲျခင္း။
 • စိတ္ေထြျခင္း။
 • ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း။(အားအင္ေလ်ာ့ျခင္း)

ပိုျပင္းထန္ု တဲ့ အေျခအေန ေတြမွာ၊ ျဖစ္လာ တဲ့ လကၡဏာ ေတြ က ေတာ့ ေအာက္ ပါ အတိုင္းျဖစ္ ပါ တယ္။

 • သတိလစ္ျခင္း။
 • တက္ျခင္း။
 • ျပန္မေကာင္း ႏိုင္ ေအာင္ ဦးေႏွာက္ထိ ခိုက္ ဒါဏ္ရာ ရျခင္း၊
 • ေသဆံုးျခင္း။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ရဲ႕ လကၡဏာေတြ က ဓါတ္ေငြ႕ကို ၾကာၾကာရွူေလ၊ အေျခ အေန ပိုဆိုး ေလ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္သူက အႏၲရာယ္ရွိလဲ။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္ျခင္း သည္ လူမေရြးျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ပိုျပီး ျမင့္မားတဲ့ - အႏၲရာယ္ရွိသူေတြ က ေအာက္ပါ အတိုုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 • ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ား
 • ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားနဲ႔ သူတို႔ ရဲ႕ မေမြးေသး တဲ့ ကေလးေတြ၊
 • သက္ႀကီးရြယ္အို
 • နာတာရွည္ ေရာဂါ ရွိ ေန သူမ်ား၊ ႏွလုံး ေရာဂါ နဲ႔ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ ျပႆနာရွိသူမ်ား။

ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္မွဳ ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။

 • အသားကင္ BBQ ဖို ေတြ၊ မီးေသြးတုံး ေတြ/မီးခဲေစ့ေတြ၊ နဲ႔ မီးကင္တဲ့ ဖိုေတြ၊ အေႏြး ဓါတ္ေပး ဖုိ ေတြ ကို အိမ္္ျပင္မွာ ဘဲ အသံုးခ်ပါ။ မီးခိုးမထြက္ ဘဲ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ကို ထုတ္လုပ္နိုင္ပါတယ္။
 • ဂ်င္နေရတာ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ေပး စက္ေတြ ကို အိမ္ျပင္မ်ာ သာ အသံုး ခ် ျပီး၊ ဂ်င္နေရတာ ကို ျပတင္းေပါက္ ေတြ၊ တံခါး ေတြ အနီးမွာ မထားဘဲ အိမ္နဲ႔ ေဝးတဲ့ ေနရာမွာ ထားပါ။
 • ကားကို ကားဂိုေဒါင္အတြင္းမွာ (ကားဂိုေဒါင္တံခါးဖြင့္ထား ေသာ္လည္း) စက္ႏွိဳးျပီး မထားထား နဲ႔။
 • ေလာင္စာစြမ္းအင္သုံးပစၥည္း ေတြ ကို အိမ္ ျပင္ သို႔မဟုတ္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္း တဲ့ ေနရာ ေတြမွာ သာ အသံုးခ် ပါ။ (ဖိအားေရေဆးစက္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လႊမ်ားကဲ့သို႔ေသာ)
 • အိမ္တြင္း အေႏြး ဓါတ္ ရရွိ ဖို႔အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ ထားတဲ့ အိမ္တြင္း အပူေပးစက္မ်ားကိုသာ အသုံးျပဳၿပီး၊ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ ဓာတ္ေငြ႔ ဝန္ေဆာင္မွဳ ရရွိတဲ့ ဝန္ေဆာင္ေပးသူေတြ နဲ႔ စစ္ေဆးမွုဳ ျပဳ လုပ္ေပး ပါ။ ဤအပူေပးစက္အမ်ိဳးအစားကို အသုံးျပဳပါက၊ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ ရွိ ေန ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ အခ်က္ေပးကိရိယာကို ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ တပ္ ဆင္ အသံုးျပဳ ပါ။

ေဆာင္းရာသီ တြင္း အိမ္တြင္း ေႏြးေထြး ေစႏိုင္ တဲ့ အျခားနည္း လမ္းမ်ား။

ေဆာင္းရာသီ တြင္း အိမ္တြင္း ေႏြးေထြး ေစႏိုင္ ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား ကို ေပး တဲ့ ဤဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္မွာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ အဆိပ္သင့္ေနတယ္လို႔ ထင္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။

24/7 ၂၄ နာရီ တပါတ္ ၇ ရက္ ဖြင့္ထား တဲ့ Poisons Information Center အဆိပ္နဲ႔ ပတ္သက္သတဲ႔ ပညာေပး ဗဟိုဌါန ဖံုး နံပါတ္ 13 11 26 ကို ဆက္သြယ္ ျပီး အႀကံဥါဏ္ ေတာင္းပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားက သင့္အဓိက ဘာသာ စကား မဟုတ္ ျဖစ္ ေန ျပီး၊ စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္ပါက TIS National 131 450 ကို ဆက္ သြယ္ျပီး Poisons Information Centre ကို အဆက္အသြယ္ ျပဳ လုပ္ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ Triple Zero (000) သို႔ ဖုန္းေခၚပါ။

အျခားသူမ်ားကို အကူ အညီ ေပး ရာတြင္ သင့္ကိုယ္သင္ အႏၲရာယ္မျဖစ္ပါ ေစ ႏွင့္။အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္ က ကာဗြန္မိုေနာက္ဆိုဒ္ေၾကာင့္ အိမ္အတြင္း မွာ လဲ က်သြားပါက၊ အိမ္ျပင္ကိုထြက္ ျပီး သံုညသံုးလံုး (000) ကို ဆက္သြယ္ ပါ။


Current as at: Thursday 15 June 2023
Contact page owner: Environmental Health