Mobile phone showing app sounds screen with different lullabies and white noise tracks and timer Mobile phone showing app calendar screen with filtered views by profile and flagging appointments booked or needing to be booked for recommended vaccinations Mobile phone showing app profile screen with custom photo, medical contacts and recommended dates for vaccinations Mobile phone showing app welcome screen -  Let's get started - Add your first profile

Chủng ngừa đúng hạn là cách tốt nhất để bảo vệ con em của bạn đối với các bệnh hiểm nghèo

Chích ngừa là cách bảo vệ tốt nhất nếu con trẻ được chích ngừa đúng kỳ hạn. Quý vị có thể rời nhà để đi chích ngừa, trừ khi quý vị hay con của quý vị đã được chỉ định là phải tự cách ly.

  • Tải xuống từ App Store
  • Tải xuống từ Google Play

Tải xuống ứng dụng Save the Date to Vaccinate (Ghi nhớ Ngày chủng ngừa) để được cập nhật về việc chủng ngừa cho con của bạn. Chỉ việc tải xuống ứng dụng (app), cung cấp chi tiết gia đình của bạn và ứng dụng này sẽ tạo ra lịch trình chủng ngừa khuyến nghị cho con của bạn, cùng với các nhắc nhở tiện dụng về các ngày chủng ngừa.


Tại sao cần chủng ngừa?

  • Chủng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ con của bạn khỏi các bệnh hiểm nghèo.
  • Qua việc chủng ngừa, bạn bảo vệ con mình và cũng giúp bảo vệ cộng đồng.
  • Càng có nhiều trẻ em được chủng ngừa, chúng ta càng có thể kiềm chế các bệnh hiểm nghèo mà phòng ngừa được qua tiêm chủng.

Tìm hiểu thêm vê khi nào chủng ngừa.

Bạn có biết?

Hơn 94% trẻ em tại NSW đều được chủng ngừa đầy đủ.

Đọc thêm các dữ kiện chính yếu về chủng ngừa.

Đi đến đâu để được chủng ngừa

Việc chủng ngừa được thực hiện tại:

  • phòng mạch bác sĩ gia đình
  • các Dịch vụ Y tế Thổ dân
  • một số hội đồng thành phô
  • một số trung tâm y tế cộng đồng.

Liên lạc Ban Y tế Công cộng địa phương qua số 1300 066 055 để biết về các dịch vụ nào có sẵn tại địa phương của mình.

Current as at: Friday 17 April 2020
Contact page owner: Immunisation