ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ

ܐܲܝܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܘܡܝܲܬܬܵܐ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ ܘܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ) ܘܐܝܼܬ ܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܕܡܵܨܝܼ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܫܲܪܒܵܐ ܪܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܵܐ (ܗܲܣܵܣ) ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܲܝܗܝ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܒܝܼܒܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܐܸܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܒܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܝܲܩܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܲܝܡܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

Last updated: 24 November 2023
Download

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ؟

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪ ܠܗܘܿܢ ܕܡܵܝܬܝܼ.

ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ – ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܫܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܘܠܵܐ ܟܠܚܲܕ ܕܚܫܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܒܸܕ ܓܲܒܹܐ ܠܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ. ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܝܲܢ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܝܘܼܗܒ݂ܹܐ ܚܲܕ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܕܒܸܕ ܣܲܒܸܒ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܦܣܝܼܣܵܐ ܘܕܩܘܼܒܠܵܐ ܝܠܹܗ ܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܕܲܪܡܵܢܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܩܵܢܹܐ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ؟

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕ:

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 18 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ. ܫܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 17 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܐܸܠܬܸܚܹܬ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܓܲܒܝܼ

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܲܪ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓ̰ܸܢܣܝܼܵܐ) ܝܲܢ ܚܲܕ ܥܵܡܘܿܪܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܘܸܝܹܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܟܠܵܝܵܐ

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܘܸܝܹܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ

ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܒܸܕ ܣܲܒܸܒ ܡܵܘܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ 6 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝܲܢ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܓܝܵܕܹ̈ܐ (ܫܵܢܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܓܝܵܕܹ̈ܐ ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܠܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܲܢ ܡܝܵܬܵܐ ܝܢܵܐ)

ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܣܲܒܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܬܵܐ ܕܨܲܢܓ̰ܘܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܨܲܢܓ̰ܘܼ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܢܸܒ݂ܗܵܝܬܵܐ. ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܦܲܪܡܹܐ ܠܵܗ̇ ܫܲܘܝܘܼܬܵܐ ܕܨܲܢܓ̰ܘܼ ܘܒܸܕ ܦܲܫܸܩܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܨܲܢܓ̰ܘܼ

ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܟܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܬܚܵܐ

ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕ 'ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ' ܝܼܠܹܗ ܕܐܵܗܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܹܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܝܲܢ ܚܕܵܐ ܡܥܲܘܩܘܼܬܵܐ (ܣܲܩܲܬܘܼܬܵܐ)، ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܣܵܒܵܒ ܕܡܲܥܒ݂ܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܒܥܸܠܸܠ ܘܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܥܲܘܩܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܘܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܘܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ)، ܗ̇ܝܓܵܗܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ؟

ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܐܝܼܬ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕܓܵܪܲܓ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܩܵܐ ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܚܡܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܫܲܪܝܼܡܘܼܢ ܒܛܠܵܒܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܦܪܸܡܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ . ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܕܕܲܪܡܘܼܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܢܵܐ ܘܕܡܲܣܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܒܵܠܵܐ ܥܲܠ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܡܵܨܝܼ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator (ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ) (ܦܘܼܨܵܠܹ̈ܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ) ܐܸܢ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܗ̇ܘ ܠܹܐ ܥܵܒ݂ܹܕ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܘܓ̰ܲܘܸܒܵܐ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪ̈ܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ TIS National (ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450 ܘܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ NSW Voluntary Assisted Dying Care Navigator Service ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 802 133  ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܵܢܕܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ.

ܓܲܪܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܒ݂ܪ̈ܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܝܵܨܘܿܦܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܓܲܒܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ.

ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܣܘܼܘܵܕܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܒܝܼܒܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ.

ܐܲܝܵܐ ܐܵܢܵܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܲܒܝܼܒܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕܟܡܵܐ ܪܹ̈ܐܙܹܐ:

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܘܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܐܵܦ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܸܒ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܐܵܦ ܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܥܒ݂ܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܠܦܘܼܬ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܢܵܛܘܿܪܘܼܬܵܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܟܘܼܕܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒ݂ܵܕܵܐ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܐܵܦ ܐܲܟܘܼܕܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܙܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܝܬܝܼܬܘܿܢ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܣܲܙܓܸܪܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܟܠܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܘܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ.

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ.

ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܕܡܲܟܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܵܒܵܒ

ܐܵܦܐܸܢ ܕܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܡܫܘܼܒܚܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ

ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܓܪܸܫܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܹ̈ܐ ܝܲܢ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܗܲܠ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܛܵܥܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ ܠܸܫܩܵܠܹܗ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܘܐܵܗܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܵܐ ܝܠܹܗ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒܝܼܒܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܚܲܒܝܼܒܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܵܦ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ. ܠܹܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܠܒ݂ܲܕܵܪ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ

ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܘ \ ܝܲܢ ܨܲܝܕܵܠܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܲܪܡܵܢܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܵܐܸܫ ܡܚܘܼܡܝܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܲܡܲܝܬܵܐ ܕܕܲܪܡܵܢܵܐ ܒܫܲܝܢܘܼܬܵܐ

ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܘܵܠܝܼܬܵܐ ܕܢܵܛܪܝܼܠܗܘܿܢ ܕܝܼܠܵܢܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܗܲܩܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܘܼܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܟܠܹܗ ܣܘܼܘܵܕܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܸܝܹܐ ܥܲܡ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܡܙܸܡ ܥܲܡ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܥܲܡ ܝܵܨܘܿܦܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܩܛܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܠܵܐ ܦܣܵܣܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܟܲܣܲܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܕܫܟܵܢܬܵܐ ܕܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ  ܪܸܚܩܵܐ) ܟܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܡܟܲܣܲܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܘܕܫܟܵܢܬܵܐ ܘܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܗܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܠܒ݂ܲܕܲܪ ܕܡܕܝܼܢܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܦܸܢܝܵܬܹ̈ܐ ܪܲܚܝܼܩܹ̈ܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ

ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܘܩܛܵܠܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ. ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܐܵܣܝܵܝܬܵܐ ܠܸܡܝܵܬܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܝܟ݂ ܩܛܵܠܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܠܦܘܼܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘܼ ܣܵܘܬ ܘܵܝܠܣ

ܣܲܗܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܘܬܵܐ ܠܹܐ ܒܸܕ ܡܲܚܙܸܝܵܐ ܠܹܗ ܡܵܘܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ.

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ

ܐܲܚܬܘܿܢ ܘܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ ܠܸܕܪܵܫܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܣܲܒ݂̈ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܚܲܒܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܝܕܵܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝ݇ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܒܸܕ ܡܲܣܸܡ ܒܵܠܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܠ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.

ܐܸܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܠܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ.

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ: ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ

ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ

 

ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܪ̈ܥܵܢܹܐ ܘܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ.

ܗ̇ܝ ܡܵܨܝܵܐ ܕܓ̰ܲܘܸܒܵܐ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܘܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܐ ܛܵܠܒܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܟܠܲܝܗܝ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܕܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ.

ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ:

ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ: 1300 802 133  ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܵܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ، ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬ 8:30 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 4:30 ܒܪܲܡܫܵܐ (ܠܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܸܛܠܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ)

ܒܐܝܼܡܵܝܠ: NSLHD-VADCareNavigator@health.nsw.gov.au

ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ. ܡܘܿܕܝܼ ܥܵܒ݂ܕܸܢ؟

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܠܫܲܪܘܼܝܘܿܗ̇ ܥܵܡܵܠܝܼܬܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ.

ܡܲܕܸܥܡܘܼܢ ܩܵܐ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ. ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܪܝܸܙ ܠܹܗ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܕܩܘܼܒܠܹܐ ܝܢܵܐ ܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܬܲܪܓܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܕܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ.

ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܝܵܨܘܿܦܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܩܘܼܒܠܹܐ ܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܝܼ ܬܲܪܓܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ . ܐܲܝܵܐ ܗܲܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܵܒܵܒ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܓܵܘ ܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܸܦܩܵܕܵܐ ܝܠܹܗ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ

ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܵܘܬܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ ܩܵܘܡܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܘܚܲܫܵܢܬܵܐ. ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ:

Transcultural Mental Health Line (ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܥܒܲܪ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 648 911  -  ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 4:30 ܒܪܲܡܫܵܐ. ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܲܪܡܝܼܠܵܗ̇ ܡܲܪܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܵܨܝܼ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼ ܘܫܵܩܠܝܼ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

Lifeline (ܠܵܝܦ̮ܠܵܝܢ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 13 11 14  -  ܦܬܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ

Beyond Blue (ܒܝܼܝܘܿܢܕ ܒܠܘܼ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 22 4636  - ܦܬܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ

Mental Health Line (ܚܘܼܛܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ) ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 011 511 - ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܠܸܐ݇ܣܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܡܦܲܪܢܣܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܢܝܘܼ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ

ܡܵܘܬܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܵܐ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܣܝܵܐ

ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ

ܚܲܛܸܛܵܢܵܐ ܕܝܲܨܝܼܦܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܬܵܡܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ

Current as at: Friday 24 November 2023